Fundacja ” Wspólnota Młodzieżowa Dajtki”

Cele fundacji znajdują się w obszarach:
1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3) Działalności charytatywnej.
4) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6) Ochrony i promocji zdrowia,
7) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
13) Wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
16) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
17) Turystyki i krajoznawstwa,
18) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
19) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
20) Promocji i organizacji wolontariatu,
21) Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
22) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
23) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
24) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
określonym w pkt 1–32.
25) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
26) Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych i zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa